Mobile Developer

Mobile Developer
by

Website 3i Solutions

Pozicioni i punës : Zhvillues Mobile iOS

 

I. Detyra dhe pergjegjesi kryesore:
 • Kryen detyrat e ngarkuara sipas afateve ditore/javore/mujore/vjetore te percaktuara nga drejtuesi i skuadres, manaxheri i projektit ose eprori i drejtperdrejte.
 • Te kete nje komunikim profesional me koleget eproret dhe klientet e kompanise.
 • Te rritet profesionalisht ne menyre te vazhdueshme ne teknologjine qe zoteron ose ato qe i caktohen.
 • Te evitendoje problematikat, te trajtoje zgjidhjen e tyre ose adresimin tek eprori.
 • Te pranoje/jape kritika/sugjerime si mjet komunikimi objektiv, per t’u permiresuar profesionalisht dhe rritur cilesine e punes.

 

II. Detyra specifike: 
 • Bashkepunon me ekipin e projektit per te percaktuar dizajnin dhe kodin burimor ne perputhje me kerkesat e biznesit dhe te sistemit.
 • Teston kodin e zhvilluar dhe sigurohet qe operon sipas standarteve me te mira dhe ne harmoni te integruar me pjeset e tjera te kodit.
 • Dokumenton kodin e bere sipas metodologjise se aprovuar nga kompania, duke siguruar qe te kete nje “knowledge transfer” te perhershem me grupin dhe koleget.
 • Ndjek aktivitetet e zhvillimit te aplikacioneve nderfunksionale per te arritur objektivat
 • Sigurohet qe produktet e zhvillimit te aplikacioneve te realizohen brenda afateve kohore dhe me cilesi te larte.
 • Rekomandon praktikat dhe mjetet me te mira per zhvillimin e duhur te aplikacioneve.

 

III. Njohuritë dhe aftësitë e nevojshme:
 1. Edukim ne Shkenca kompjuterike, Inxhinieri Informatike ose te ngjashme
 2. Njohuri te konsoliduara mbi platformat Android, IOS, Windows
 3. Eksperience ne Xamarin, C#
 4. Aftesi te shkelqyera ne gjuhen angleze ne te folur dhe te shkruar

 

Njohurite mbi teknologjine konsistojne:

-.Net framework, C#,  Java

– Design mobile applications structure

– Xamarin forms, IOS, Android

– Web API

-OAuth, token authentication

– Google features integration in mobile applications

– Firebase, Google Cloud Messaging

– RestFul services

– MySQL – Microsoft Sql Server – SQL – SQLite – Sql Server Management Studio

Upload your CV/resume or any other relevant file. Max. file size: 80 MB.

Share